Acta de la Mesa d’Universitats de Catalunya. 21.04.21

Resum de l’acta de la Mesa (General) d’Universitats de Catalunya. A sota de cada punt de l’ordre del dia, amb negreta, trobareu els comentaris que fem com a CGT. A la reunió es van fer tots els punts, però no es va acordar res. Volen fer una altra mesa d’aquí un mes.

Assistim com a CGT Universitats i participen la resta de sindicats i agents socials que hi tenen representació:

1. Aprovació, si s’escau, l’acta de la Mesa anterior

2. Actualització de la composició de la part social de la Mesa.

S’aprova la següent composició de la part social: 6 CCOO, 4 UGT, 2 I-CSC, 2 CGT

3. Acordar, si escau, l’aplicació de l’increment addicional de la despesa de personal corresponent als anys 2019 i 2020.

S’aplaça l’aprovació a la següent mesa que serà d’aquí un mes, perquè cal estudiar bé la proposta que vam consensuar des de la part social


4. Desenvolupament de l’article 47bis de l’EBEP sobre el Teletreball del Personal d’Administració i Serveis de les Universitats Públiques de Catalunya:

a. Resultats del grup de treball inicial

b. Constitució de l’àmbit de negociació

S’acorda fer una comissió de PAS-L i PAS-F per treballar aquest punt. La comissió tindria: 7 de CCOO, 5 UGT, 1 IAC, 1 CGT (càlculs de l’Amoròs)

5. Moratòries on es demana com a requisits la mobilitat (temps de desvinculació)

Des de la part social es demana que hi hagi algun tipus de moratòria respecte al criteri de desvinculació i a la valoració de les estades de recerca com a mèrit als concursos donat que amb la pandèmia s’ha vist afectada la mobilitat.
Diuen que ho estudiaran.

6. Pròrrogues COVID per tots els contractes d’obra finalista

En principi no s’han negat, han dit que si encaixa legalment, que no veuen problema. Però que ho estudiaran.

7. Acordar, si s’escau, les diverses mesures proposades relatives a la prestació de serveis del personal de les Universitats Públiques Catalanes amb malalties d’especial gravetat.

Aquest text sorprenentment no s’ha aprovat tot i que la proposta (que era de UGT) la van enviar fa molt de temps. Diuen que necessiten temps per estudiar-ho i que en tot cas s’aprovaria en la mesa d’aquí un mes. Tots els sindicats ens hem queixat de la presa de pèl perquè han tingut temps de sobre per “estudiar-ho” i el tema és urgent.

8. Compliment de l’acord (pres a la Mesa PDI-Laboral) d’elaboració de les plantilles de PDI necessàries a totes les Universitats.

Aquí ha intervingut el rector de la UAB per dir que això és una cosa que s’està fent a cada universitat i que s’està treballant la negociadora de PDI. Res més.

9. Reforma dels contractes de Personal Investigador en Predoctoral en Formació per a incloure el 4t any.

Se’ls insisteix que aquesta és una decisió política i que s’ha d’anar més enllà de la via jurídica. Des de la part social seguim dient que cada universitat pot aplicar l’EPIF com ha fet la UAB i es demana a universitats que apreti a Generalitat perquè assumeixi el 4rt any de contracte. Des d’universitats es fan els sords i venen amb el discurs de que s’ha de plantejar el model tesi i que mentre la Generalitat aporti pels 3 anys dons serà així, i que cada universitat té autonomia per decidir però assumint cada universitat el 4rt any de contracte.

10. Cobrament del 100% del sou amb reducció 1/3 de l’horari per infants de fins a 1 any.
La seva resposta és que com que això està legislat per un marc normatiu ells no poden fer res mentre aquesta legislació no canviï. Instem als rectorats a pressionat els governs.

11. Recuperació del Fons d’Acció Social i de la gratuïtat de les matrícules per estudis de grau, màster, postgrau i doctorat.

En aquest punt la resposta és la mateixa que l’anterior. Que com que al seu moment, per part de la Generalitat,  es va decidir retirar aquest fons social ara mateix no poden fer res per recuperar-ho.

12. Peticions d’informació a Universitats i Generalitat sobre:

a. El fons per a l’estabilització i regulació del personal de les universitats. Es demana info

b. La preparació de la futura llei de la ciència de Catalunya i la reforma de la llei d’universitats de Catalunya. Es demana info

c. La Previsió d’allargament del model híbrid per al curs 2021-2022: hi ha un debat sobre si híbrid sí o no. Com a CGT diem que ho hem de parlar internament però que en tot cas s’hauria de fer bé i que no suposi una major càrrega del professorat.

13. Torn obert de paraules

Queixa general sobre que aquesta mesa no ha servit de res, sembla una informativa. No hi ha autocrítica i diuen de mirar de treballar els temes abans de la següent mesa.

Publicacions relacionades