Bústia de denúncies de FETAP-CGT en el marc de la Directiva “WHISTLEBLOWERS”

Posem en coneixement de totes les treballadores d’aquesta administració pública la posta en marxa a nivell estatal per part de la CGT (Confederació General del Treball), mitjançant la Federació Estatal de Treballadores de les Administracions Públiques, de la primera bústia de denunciants a l’empara d’una organització de sindical a l’Estat espanyol, sota el paraigua de la Directiva UE 2019/1937 o Directiva “Whistleblowers”, de denunciants d’infraccions del dret de la Unió.

Ens trobem amb una eina anònima, amb protecció per als denunciants, en la qual es pot posar en coneixement d’una autoritat independent, com la bústia que avui us presentem i no lligada a l’administració pública ni a les seves subvencions, d’irregularitats o incompliments de directives o jurisprudència que afectin als interessos de la Unió Europea. En el nostre cas, per posar un exemple ràpid, contractes públics, contractes de fons europeus, nomenaments de personal funcionari i un llarg etcètera.

Què puc denunciar sota l’empara de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 23 d’octubre del 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió?

La Directiva cobreix denúncies relatives a infraccions que regulen els següents àmbits (enumerades amb detall a la part I de l’annex):

 • Contractació pública
 • Serveis, productes i mercat financer; prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
 • Seguretat dels productes i conformitat
 • Seguretat del transport per carretera, en aigües interiors i en els sectors ferroviari i marítim
 • Protecció del medi ambient, des de la gestió de residus als productes químics
 • Protecció enfront les radiacions i seguretat nuclear
 • Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals
 • Salut pública, inclosos els drets dels pacients i els controls sobre el tabac
 • Protecció dels consumidors
 • Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació;
 • Infraccions que afectin als interessos financers de la UE;
 • Infraccions relatives al mercat interior, incloses es infraccions de les normes de la UE en matèria de competència i ajuts atorgats pels Estats, així com les infraccions de les normes de l’impost de societats

ACCÉS A LA BÚSTIA: https://box.viadenuncia.net/8366445091

BÚSTIA AL WEB DE FETAP-CGT: https://fetap-cgt.org/buzon-externo-denuncias 

VEURE RODA DE PREMSA: https://youtu.be/nSHYNMpp9rk

DIRECTIVA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN

RECULL DE PREMSA:

https://www.entrenosdigital.com/articulo/derechos-humanos/cgt-pone-funcionamiento-primer-buzon-denuncias-anonimas-registrado-ue/20221124102410015117.html

FETAP-CGT (Federació Estatal de Treballadores de les Administracions Públiques)

Publicacions relacionades