pinappin up casino1 win kzmostbet casino1win az

Davant els acomiadaments: SOLIDARITAT!

Volem posar de manifest davant l’opinió pública de Lleida les següents irregularitats en matèria laboral, presumptament comeses pel Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (d’ara en endavant PCiTAL), que és un consorci públic de caràcter local adscrit a l’Ajuntament de Lleida.

D’igual manera volem denunciar públicament l’acomiadament el passat 11-03-22 d’una treballadora, contractada des del 11-02-09 pel propi PCiTAL. Una llarga llista, d’irregularitats, i poc ajustable a dret nacional ni tan sols europeu, que han acompanyat l’acomiadament i que a continuació detallem:

Analitzem amb detall els fets, irregularitats i mancances d‘una política de Recursos Humans més que qüestionables per part del Parc Científic:

 1. Al personal del PCiTAL se li aplica el conveni d’oficines i despatxos en lloc del pacte conveni aplicable al personal de l’Ajuntament de Lleida, que és l’administració d’adscripció i el que s’hauria d’aplicar d’acord amb el que estableix l’ art. 26 dels estatuts del PCiTAL. 
 2. No es disposa d’una equiparació dels llocs de treball, ni tan sols en el seu defecte una fitxa descriptiva dels diferents llocs (tasques i funcions) i que permeti fer una comparació amb els de l’Ajuntament de Lleida a efectes retributius del personal.
 3. No es disposa de les taules salarials aprovades on constin els diferents conceptes salarials ni els imports per a les diferents categories professionals. Tampoc s’apliquen les taules salarials de l’ Ajuntament de Lleida.
 4. Hi ha incongruències entre els grups de cotització, les funcions realitzades i la categoria professional dels treballadors. En aquest cas pots estar cotitzant a la Seguretat Social per un import del grup A1 del conveni d’oficines i despatxos i estar realitzant funcions d’ A1  i a la nòmina et consti una categoria del grup C.
 5. La relació de llocs de treball és incompleta ja que només inclou els llocs de treball del gerent i del director científic (personal d’alta direcció) i no la de la resta del personal segons publicació oficial al DOGC de 2/10/2017.
 6. En matèria de jornada i horaris, hi hagut un treballador durant uns anys que va fer d’ un  18 a un 20% menys de la jornada contractada percebent la totalitat íntegra del salari i amb vulneració de la Llei d’Incompatibilitats, atès que als matins treballava per a una altra empresa.
 7. També hi ha vulneracions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de la transparència i d’accés a la informació pública i bon govern, atès que no es fa pública la informació relativa a la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu, els convenis, acords i pactes de naturalesa laboral, la relació de contractes temporals i les retribucions del personal directiu.
 8. Hi ha supòsits de contractes en frau de llei i de cessions il·legals de treballadors que presten habitualment, i de forma continuada al llarg dels anys els seus serveis, professionals al PCITAL, malgrat tenen contractes laborals amb altres empreses o entitats, entre elles l’Ajuntament de Lleida, que cedeix els seus treballadors per prestar serveis de forma continuada al PCiTAL.
 9. En data 11/03/2022 es produeix l’acomiadament per causes objectives de caràcter organitzatiu i econòmic, va ser realitzat pel gerent per videoconferència,  sense atorgar el període de preavís de 15 dies. Respecte a les justificacions de caràcter “econòmic” cal posar-les en dubte ja que el balanç econòmic del PCiTAL a finals d’any 2021 va ser positiu (135.224 euros).
 10. El passat 30 de maig de 2022 es publica l’edicte per l’estabilització del personal del PCiTAL BOP de Lleida núm. 103, sense haver-se fet pública prèviament la relació de llocs de treball del PCiTAL.  El lloc de treball de la treballadora acomiadada no apareix en els llocs de treball a estabilitzar, tot i que el PCITAL i l’Ajuntament de Lleida eren coneixedors del fet que havia presentat una demanda judicial contra l’acomiadament i que el jutge podria dictaminar la readmissió de la treballadora acomiadada. En els llocs a estabilitzar hi han 2 llocs de categoria A1 de personal laboral que té subscrits contractes indefinits i que, per tant, entenem que no són personal temporal que s’hagi d’estabilitzar. Hi ha també un lloc de treball d’A2, que no es correspon a la categoria del contracte de treball on consta la categoria de grup C (Tècnic informàtic).
 11. Malgrat la treballadora acomiadada va sol·licitar via seu electrònica del PCiTAL el certificat de serveis prestats, a dia d’avui encara no li ha estat notificat per la oficina de gestió del PCiTAL.
 12. Malgrat la treballadora acomiadada va sol·licitar via seu electrònica de l’ IMO el certificat acreditatiu de participació en el procés, atès que el procés de selecció va tenir lloc a la seu de l’ IMO, a dia d’avui encara no l’ha obtingut. Per part de l’IMO només se li va notificar que aquesta entitat va entregar el seu currículum al PCiTAL amb motiu d’una oferta de treball per ocupar un lloc de treball com a tècnica de secretària de direcció, contractació i administració general el dia 4 de febrer de 2010,  més d’ 1 any després d’ haver signat el seu primer contracte de treball amb el PCiTAL i no es fa constar res del procés de selecció, la qual cosa posa en evidència que hi ha incongruències clares amb la seva petició i una manca de transparència absoluta.

Recordem que la treballadora acomiadada ha realitzat dues demandes per aquest fet. La primera la que serà la seva vista el proper 21 de desembre i que tracta sobre la procedència o no del seu acomiadament; i la segona que està basada en l’abús de la temporalitat i el frau de llei.

Us deixem un vídeo on membres de la secció sindical de CGT Paeria de la @CGTLleida expliquen el cas:

CGT LLEIDA

Publicacions relacionades