Per al proper equip rectoral de la Universitat de Lleida

La setmana vinent hi ha convocades les eleccions a rectora o rector de la UdL. Davant de la imminent celebració d’aquest comici, des de la secció sindical CGT Universitat de Lleida (CGT-UdL), hem elaborat una sèrie de demandes per al proper equip rectoral que veiem irrenunciables i assumibles. Us les expliquem:

Sobre el PAS:

 • Implementació real i organitzada del teletreball.
 • Recuperació de tots els drets perduts.
 • Estabilització real de tot el personal i fi dels contractes temporals i precaris. Per la reducció de l’interinatge entre el personal d’administració i serveis (PAS). Demanem que facin fix a tot el personal que segueix en frau de llei per abús de la temporalitat. La temporalitat dels contractes no és compatible amb una institució pública i educativa que pretén transmetre qualitat.
 • Que la renovació de places estructurals (jubilacions, etc…) no comporti un contracte amb una categoria laboral inferior de l’anterior. I alhora incrementar la categoria laboral d’aquell personal que assumeix i realitza tasques i funcions que corresponen a categories superiors.
 • Que la reforma departamental de la UdL vagi acompanyada d’una descripció clara i detallada amb les tasques i funcions del PAS i que cada Departament les respecti.

Sobre el PDI:

 • Aplicació immediata i amb retroactivitat de la pròrroga al quart any de l’EPIF.
 • Aplicació de la Disposició Transitòria Segona del Conveni Col·lectiu sobre la Regularització del Professorat Associat. Exigim que es regularitzi el professorat associat en frau de llei en figures equivalent a temps complet. Això generaria un increment del potencial docent que permetria cobrir les baixes sobrevingudes. Estabilització real de tot el professorat associat tal i com marca el conveni, i facilitar aquesta estabilització pels treballadors i treballadores de la casa.
 • Posar fi a la proposta de contractació de la figura laboral del professorat substitut i garantir la continuïtat de totes les persones contractades sota la figura de professorat associat.
 • Pujar els contractes d’associats de categoria A2 a categoria A3 i cap rebaixa dels actuals contractes de categoria A4, ja que aquest canvi comportaria una pujada de sou.
 • Cal que hi hagi un increment marcat en la dotació de places del personal lector per a facilitar l’estabilització de PDI precari en ús “fraudulent“ d’altres figures contractuals (associats / postdocs).
 • Aplicació immediata dels complements salarials per antiguitat i increments retribuïts per a tots els postdocs. Desaparició dels contractes fraudulents en pràctiques d’aquest col·lectiu i que la UdL assumeixi la quota patronal (30% del salari) dels contractes postdocs que representen un frau a la Seguretat Social i la pèrdua de poder adquisitiu per aquests treballadors i treballadores.
 • Acabar amb la doble escala salarial, contractual i de condicions laborals que suposa l’existència de professorat permanent funcionari i de professorat permanent contractat. No ha d’haver una promoció horitzontal que posi en perill les condicions laborals del PDI Laboral.

Sobre la Universitat:

 • Elaboració d’un Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament laboral psicològic i altres discriminacions a la feina.
 • Acabar amb les externalitzacions de tots els serveis que es presten dins les universitats públiques (manteniment, neteja, restauració, etc.) ja que fan encara més precàries les condicions laborals dels i les treballadores.

REVERTIM LA PRECARIETAT A LA UDL!

PER A UNA DOCÈNCIA PÚBLICA I EMANCIPADORA!

SECCIÓ SINDICAL CGT-UdL

Publicacions relacionades