Reunió del comitè d’empresa amb el vicerector de professorat. 24.02.21

1. Presentació del Comitè

Ens presentem les diferents persones assistents del comitè amb el Vicerector.

Assistim el Marc Macià i el Javier Álvarez per la UGT i la Sílvia Campanera i l’Agustí Liñan per la CGT. Els companys de CCOO excusen la seva presència. Parlem en nom del Comitè.

Acordem que li passarem la relació de les 23 persones membres del Comitè d’Empresa PDI Laboral amb els seus correus. El Vicerector ens comenta que seria interessant que dins el Comitè hi hagués algun representant del Campus d’Igualada. De moment no en tenim cap.

2. Logística i informació (comissions, relació bilateral, reglament i relació comitè UdL)

 • Compartim la necessitat que la comunicació entre el Comitè i la UdL sigui fluida i transparent. Des del Comitè els anunciem que la nostra voluntat és que la relació entre el Comitè i UdL sigui bilateral més enllà de les diferents comissions en les que participem. La nostra persona de contacte/mediador serà el propi Vicerector (Sisco Giné) i en funció de les demandes ens dirigirem al Rector Jaume Puy o al vicerector de torn.
 • Podem participar en totes les comissions. Demanarem una reunió amb Dolors Toldrà (Secretària general) per concretar quina serà la nostra manera de participar en aquestes comissions ja que des del Comitè hem demanat que pugui ser variable. És a dir, que no hi hagi una persona nominal fixa assignada a cada comissió i, en canvi, puguem anar-ho segons conveniència i disponibilitat dels membres Comitè. Per exemple a la CPA (Comissió de Personal Acadèmic), presidida pel propi vicerector, ja ens ha dit que podem participar una persona diferent del Comitè de manera alterna a cada sessió de la CPA. Condició: que els acords que portem siguin sempre ferms i coherents i que representin la veu del Comitè. Ja hem dit que aquesta és la nostra manera d’entendre el Comitè, sense personalismes.
 • Tenim diferents comissions delegades que en teoria prenen decisions i “assessoren” al Consell de Govern i comissions no delegades, on en teoria les seves decisions no són vinculants, però en el fons ho acaben sent. En totes elles podem participar. Hem d’aclarir en quines amb veu i vot i en quines només amb veu però sense vot. Agafarem el llistat i analitzarem. Aquí les podeu consultar:
  Comissions delegades: https://drive.google.com/file/d/1o9OCoacnfl1nf7dYBJu7uRKAibqCJZLI/view?usp=sharing
  Comissions no delegades: https://drive.google.com/file/d/1o9OCoacnfl1nf7dYBJu7uRKAibqCJZLI/view?usp=sharing
  Altres comissions: https://drive.google.com/file/d/1PV-2dvLeg1Uzer8WT-SbS0C2BJ-j-TEN/view?usp=sharing
 • Per tenir i fer ús d’un local sindical, en aquest cas per la CGT perquè no en tenen, ens hem de dirigir al Vicerector d’Infraestructures, Narciso Pastor. Quan vulguem un espai per fer reunions de Comitè o altres trobades, fem el procediment habitual que utilitza qualsevol professorat per gestió d’espais a través de la web de la UdL (http://www.udl.es/ca/contacta/solicitud_espais/).
 • Des del Comitè demanem si hi ha algun document que estableixi la relació entre el Comitè i la UdL. En principi no n’hi ha cap però es preguntarà.

3. Valoració del PDA i criteris d’estabilització del professorat lector

PDA: deixem constància que la forma de decisió ha estat sense consens en el sentit que s’hagués pogut esperar a la nova composició dels dos òrgans dels treballadors (tant el Comitè PDI-Laboral com la Junta de Personal Acadèmic del PDI-Funcionari) per generar un major consens social. Eren delegats sortints els anteriors membres del Comitè, i s’hagués pogut allargar la decisió del Consell de Govern perquè ara no tenim la mateixa composició que l’anterior Comitè. S’ha canviat el nombre de representació del Comitè (ara som 23) i hi ha sensibilitats diferents de l’anterior Comitè.

El Vicerector comenta que el document PDA és un document viu i que també es pot aportar i pot estar oberts a possibles modificacions. Depenent del canvi a incorporar es pot aprovar en comissió (petit canvi) o ha de tornar a ser aprovat per Consell de Govern (canvi estructural).

Comentem que la nostra inquietud sobre aquest PDA és que repercutirà en una retallada de professorat associat que aniran al carrer per compensar forquilles de crèdits del professorat a temps complet. El Vicerector nega que el PDA estigui fet amb aquesta intenció i que el còmput global de crèdits no diferenciarà gaire d’un any a l’altre (parla d’uns 50 crèdits que deixaran de ser impartits per professorat associat), però en el fons reconeix que hi haurà certes diferències i que per tant, com diem nosaltres, hi haurà professorat associat que anirà al carrer. Ja li hem dit que amb això ens tindrà en contra.

Document sobre els criteris de noves places de professorat Lector: El matí de la reunió ens ha arribat el document nou dels criteris per cobrir places noves de Lector després d’intentar incorporar diferents aspectes que han al·legat els departaments. Ara aquest últim document s’enviarà a totes els departaments un altre cop (repetició procediment amb el PDA) i al Comitè. Ens comprometem a estudiar-lo i a donar una resposta. Els hi corre una mica de pressa per aprovar aquest document. La data límit seria per les places lector de l’any 21 i que sortiran al 22, és a dir, aprovar-ho al Consell de Govern de l’abril i convocar les places al del juny. És un calendari molt ajustat per a poder fer una bona negociació.

A la UdL hi ha un problema per reposar places de professorat. Hi ha centres amb necessitats de places i altres centres amb capacitat de tenir gent molt bona però sense tenir oportunitat per estabilitzar aquestes places i que no té necessitat docent. L’objectiu segons el Vicerector és convocar places seguint els següent criteris:

 • Criteri 1: es basa en necessitats docents.
 • Criteri 2: pots presentar candidats i seran avaluats en bases al currículum de recerca.

Segons el Vicerector la taxa de reposició que aprova la Generalitat (jubilacions, defuncions o que la gent ha deixat la seva feina) aquest any seria de 9 ja que és del 50% i hi ha hagut 18 baixes. Aquesta taxa de reposició està relacionat amb la capacitat de contractació. Si no tens pressupost no pots reposar. El pressupost s’aprova en Consell de Govern i en el Consell Social. Aquesta capacitat de contractació ve fixada per aquest pressupost.

Preguntem quina relació hi ha entre el número d’alumnes que té la UdL i la capacitat de contractació? Si no perdem alumnes com pot ser que tinguem aquesta capacitat de contractació? Segons el Vicerector el pressupost s’alimenta d’allò que proporciona la Generalitat, les matrícules i d’altres fonts d’ingressos (Diputació, etc.).

Tanmateix el Vicerector comenta que la UdL té una capacitat de promoció d’un 30%.

SOBRE EL CONCEPTE DE “GRUP DOCENT” QUE UTILITZA EL DOCUMENT DE NOVES PLACES DE LECTORS: A primer cop d’ull el problema que hi veiem com a Comitè és que les àrees de coneixement amb poc personal s’hauran d’ajuntar per batallar per fer contractació i decidir de quina àrea serà la plaça de Lector convocada. Pel Vicerector és difícil de tractar aquesta heterogeneïtat i assenyala que el document no obliga a ajuntar-se sol suggereix, la seva visió de la proposta és diametralment oposada a la nostra, ell creu que beneficia a les àrees petites. Li comentem que la conseqüència directa serà perjudicar les àrees de coneixement petites. Comentem que potser caldria fer un llistat i concretar exactament com quedaran les àrees organitzades com a grups docents.

4. Precarització i drets polítics socials i laborals

Deixem entreveure possibles línies de treball des del Comitè i els sindicats. Aspectes que seran possibles línies d’acció i reivindicació i que ens preocupen:

 • Avisem i els manifestem que no poden retallar en personal, en tot cas que es retalli en altres aspectes com els sous dels alts càrrecs o inversions innecessàries però no en el capítol 1 (sous treballadores). Ens confirma que la situació financera de la UdL és lamentable i considera que estan collats. Nosaltres diem que aquí algú té alguna responsabilitat d’aquesta situació, que potser no són ells, però que algú és responsable d’aquesta mala gestió i no l’hem de pagar els/les treballadors/es. Els estenem la mà per reivindicar a Generalitat més finançament però que no tolerarem retallades de personal. Segons el Vicerector tenim un dèficit econòmic molt important, la Generalitat obliga a presentar un pla equilibri econòmic abans que sigui intervinguda. De moment UdL no està intervinguda si compleix el que li exigeixen.
 • Preguntem quan serà possible la vacunació per als treballadors i treballadores UdL. El Vicerector assegura no tenir informació perquè diuen que a ells també els preocupa aquest tema però que encara no saben res tot i que el Rector ha demanat informació. Pel Vicerector qui tindrà l’última paraula serà el PROCICAT.
 • Preguntat per la docència a distància el Vicerector explica que la presencialitat serà híbrida a primer curs fins a la finalització d’aquest curs i és bastant probable que el curs següent segueixi així a tots els cursos. Encara no hi ha res decidit. Als grups grans hi haurà docència a distància i en grups mitjans la presencialitat serà híbrida tal i com fan amb els alumnes de 1r aquests semestre però això seria extensiu als altres cursos el curs vinent. Però tot són especulacions de moment.
 • Des del Comitè comentem que hi ha hagut un sobrecost del teletreball que ha repercutit en les vides dels i les treballadores i no remuneren tot aquest sobrecost de material, subministres i despeses variades. Manifestem que hem tingut certa sensació de desatenció i desafecció sobre tot aquest tema i el teletreball en general, que la UdL ha fet molts comunicats i cursets però ha ofert poques solucions. La universitat hauria de pensar com es pot compensar tot aquest sobrecost i els manifestem que estarem a sobre de com regularitzar el teletreball.
 • S’ha de parlar amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat (Paquita Santiveri) per mirar de tenir recursos tecnològics (ordinadors) per al professorat. Ens explica que aquest curs i el passat es va fer una convocatòria però que hi va haver poques demandes per part del professorat (es va oferir sobretot a l’alumnat). També ens diu que podem demanar als departaments que facin aquesta convocatòria d’ajut econòmic per adquirir portàtils al professorat més precaritzat. Però també els hi diem que no podem estar a expenses de cada departament i l’instem a que hi hagi una proposta clara per part de rectorat per a dotar a cada professor/a del material necessari.
 • Manifestem la necessitat i urgència que el professorat associat tingui un pla estratègic per estabilitzar la seva situació precària que és del tot insostenible. S’estan donant situacions clares de vulneració de drets polítics, socials i laborals. Una solució seria que una bona port del professorat associat fos consolidat a través d’una carrera acadèmica transparent i definida.
 • Els recordem que també hi ha la problemàtica dels EPIF que no se’ls permet fer un 4rt any i que la UdL es va comprometre a fer-ho si hi havia una altra universitat que ho havia fet. La UAB ho tira endavant però en canvi no accepten la proposta a la UdL. Exigim que es doni una resposta a aquesta situació que trunca carreres acadèmiques.
 • Com a Comitè demanem que tinguin en compte que s’haurà de valorar sempre el nou marc legislatiu que ha de venir, és a dir, la nova llei d’universitats (LOU).
 • Compartim la necessitat de renovar els estatuts UdL que estan obsolets. Precisament sobre això demanem la supressió del vot ponderat perquè vulnera els drets polítics de la majoria. Això vulnera el principi democràtic i perjudica als més precaris (associats, etc.). Un persona un vot ha de ser la solució. Acordem que es preguntarà a Dolors Toldrà (secretària general de la UdL) sobre la representació del PDI laboral en les votacions del Consell de Govern.
 • Li recordem que els hem enviat les propostes reivindicatives que al seu moment va elaborar l’Assemblea de Professorat Associat (APA-UdL) i que se li va enviar al desembre.
 • Assenyalem que s’insistirà en aquestes reivindicacions per revertir la precarietat laboral d’aquest col·lectiu. Quedem que li tornarem a enviar.

Lleida, 24 de febrer 2021

Publicacions relacionades