No ens queda cap altra opció que denunciar la Universitat de Lleida

Els i les investigadores postdocs de la UdL amb finançament d’ajudes competitives externes reclamen el pagament dels triennis i dels increments retributius.

Diversos/es representants del col·lectiu d’investigadors/es postdoctorals de la UdL, acompanyats per membres del Comitè d’Empresa del PDI-L, segueixen exigint el pagament dels complements d’antiguitat (triennis) i l’increment retributiu (aquest des del 2022) que la universitat es nega a fer efectius. També recorden que aquestes reclamacions ja està en mans d’Inspecció de Treball de la Generalitat.

Aquests investigadors/es de reconeguda trajectòria científica estan contractats/es mitjançant programes competitius de finançament extern (majoritàriament estatal i/o del la Generalitat), concretament: Margarita Salas, María Zambrano, Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva i Campus Iberus. El curs passat ja es va fer una acció semblant amb la presentació d’una reclamació individual per part dels investigadors/es afectades. Tanmateix,  el Comitè d’Empresa mostra la seva sorpresa i indignació davant el silenci administratiu de la universitat de Lleida, fet que ha provocat que es tornin a emprendre mesures que permetin avançar en  les seves reivindicacions. 

El col·lectiu afectat demana al rector que doni resposta a les seves peticions que consideren legítimes, considerant el greuge amb el personal investigador postdoctoral de finançament intern UdL i amb la resta d’universitats públiques catalanes, així com la discriminació d’aquest col·lectiu. A més, entre altres aspectes, compten amb sentències judicials que les avalen i, concretament una del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació als triennis.

A més, pel que fa a l’abonament dels triennis es troba regulat per l’article 24 del I CONVENI Col·lectiu del Personal Docent i Investigador de les universitats públiques catalanes que és el marc que regula a aquests treballadors/es, així com l’Estatut dels Treballadors on ho especifica clarament en l’article 15.6 i la normativa europea (Directiva 1999/70/CE, clàusula 4).

Així mateix, també reclamen l’abonament de l’increment retributiu i que es troba regulat a les lleis de pressuposts generals d’Estat per l’any 2022 i 2023 amb el reial decret llei 18/2022.

El compliment de les obligacions d’abonament de l’antiguitat i de l’increment retributiu per part de la UdL per a tots els empleats públics, inclòs personal laboral temporal (aquests investigadors postdoctorals ho són). La UdL exclou a aquests treballadors i treballadores públiques, beneficiaris d’ajudes externes, en general altament competitives, d’aquest drets.

El i les representants sindicals consideren intolerable aquest silenci per part de la UdL, i creuen que és simplement una qüestió de voluntat política. Per tant, davant aquest menysteniment a les seves reclamacions no els queda cap altra opció que, a través dels serveis jurídics corresponents, interposar una denúncia al Jutjat Social de Lleida com una mesura de pressió per a que la UdL  compleixi amb les seves responsabilitats.

COMITÈ EMPRESA PDI LABORAL UdL

18 octubre 2023

Publicacions relacionades