Professorat substitut. O com substituir la precarietat per la misèria.

Durant les darreres setmanes, als diferents departaments de la UdL s’ha fet palesa una realitat que marcarà el futur de centenars de professores i professors associats: l’aplicació de la LOSU (Llei Orgànica del Sistema Universitari). A grans trets, el rectorat de la UdL està indicant als departaments:

a) La reconversió de les places de reforç i substitució a la nova figura de professor/a substituta que marca la LOSU.

b) L’aplicació d’una pròrroga d’un any en alguns contractes de professor/a associat/da actuals previ a la introducció de nous concursos per aquells contractes (una minoria) que es mantinguin en acabar aquesta pròrroga, uns contractes que tindran una dedicació igual o inferior als 12 crèdits.

Des de la secció sindical de CGT-UdL, com ja hem manifestat sobradament, pensem que la LOSU és una norma totalment deficient que no resoldrà en cap cas la precarietat del PDI a les universitats. Pensem també que la seva aplicació, també a la UdL, s’està planificant de forma salvatge. Concretament denunciem, en relació el professorat associat, que:

1) Des de fa anys els successius rectorats de la UdL han evitat aplicar la Disposició transitòria segona del conveni col·lectiu del PDI segons les quals les universitats es comprometien a regularitzar al fals professorat associat. Ben al contrari, han seguit utilitzant una figura que els ha proporcionat professorat de baix cost (amb salaris irrisoris) per cobrir docència estructural.

2)  La utilització fraudulenta de la figura del professorat associat, confirmada per nombroses sentències judicials, ha suposat un atac directe als drets laborals de moltes professores i professors els darrers anys, que han vist anul·lades les seves possibilitats de carrera acadèmica i a qui molt sovint no s’ha reconegut la seva tasca de recerca. En paral·lel també ha afectat negativament a la consolidació d’equips de recerca i a la renovació del PDI en el seu conjunt.

3) La instrumentalització de la figura del professorat associat en benefici de determinats grups de professorat amb contracte permanent: per la via del Model de Dedicació Acadèmica vigent, un nombre significatiu d’aquest professorat disposa de mecanismes per reduir-se les hores de docència que hauria de fer i les trasllada al professorat associat, que veu com el preu que rep per cada hora de classe és molt inferior al que cobra el professorat estable. 

4) Amb l’aplicació de la LOSU, l’equip de govern pretén treure’s de sobre un problema i busca deslliurar-se de les seves obligacions envers un professorat (l’associat) que ha fet servir de forma fraudulenta i que durant anys i anys han estat cobrint les necessitats docents a molts departaments. Esquiva, doncs, plantejar-se cap programa de reparació d’aquests anys d’abusos.

Per tot això, des de la CGT fem una crida al conjunt del PDI de la UdL a manifestar de forma activa la seva solidaritat envers una part important del propi PDI, els i les professores associades. Igualment, cal exigir a l’Equip de Govern una aturada immediata en l’aplicació plantejada de la LOSU i l’obertura d’un procés per estabilitzar el professorat associat que sigui previ a la introducció d’altres mesures.

Fem una crida a construir col·lectivament una resposta. Exigim també a l’equip de govern de la UdL que, junt amb la resta d’universitats públiques, plantegin amb fermesa als diferents governs l’exigència de tenir els recursos econòmics necessaris per fer viable tot aquest procés. I alhora els animem també a lluitar contra les desigualtats creixents entre el professorat, tant en termes laborals com econòmics.

SECCIÓ SINDICAL DE CGT-UDL

15 juny 2023

Publicacions relacionades